تعیین جنسیت فنچ

برای تعیین جنست فنچ ساده ترین راه نگاه کردن به منقار پرنده می باشد

به صورتی که رنگ منقار پرنده نر نارجی بسیار پرنگ(متامیل به قرمز) هست همچنین در گونه نر فنچ رنگ و نقش پرنده بیشتر می باشد و اون رو کاملا از فنچ ماده متمایز میکنه.

به این تصویر توجه کنید


در گونه ماده این پرنده رنگ منقار نارنجی روشن و کمرنگ تر نسبت به گونه نر آن می باشد.همچنین رنگ و نقش پرنده کمتر هست به گونه ای تفاوت دو پرنده از یک دیگر به آسانی قابل تشخیص است.

به این تصویر توجه کنید


نکته:فنچ های نری نیز وجود دارند که تقریبا بدون نقش و رنگ (بیشتر رنگ سفید هستند) می باشند. و در این صورت راه تشخیص توجه به رنگ منقار پرنده می باشد.


سایر نکاتی که به شما کمک میکند خواندن پرنده نر می باشد که از جیک جیک پرنده ماده قابل تشخیص است.


و در پایان تصویری از فنچ نر و ماده


تصویر فنچ ماده:


عکس فنچ نر: